Vsam tips

The merits of VSAM alternate index

The well explained post on VSAM alternate index and its merits.

Advertisements